•   Česky
 • Global reach with local presence

  Firemní zásady

  Životní prostředí

  Hlásíme se k zodpovědnosti za ochranu životního prostředí. Jen zásadní respektování takového přístupu může zlepšit naši výkonnost a služby, které poskytujeme našim zákazníkům.

  Proto se zavazujeme dodržovat tyto zásady:

  • Kontrolovat a dle možností snižovat dopad činností společnosti na životní prostředí a pravidelně udržovat a modernizovat stroje pro zajištění optimalizace výrobních procesů.
  • Řídit a pokud možno snižovat množství odpadu pomocí recyklace těchto materiálů.
  • Plně dodržovat všechny zákonné požadavky na ochranu životního prostředí ve všech společnostech skupiny.
  • Řídit a snižovat množství spotřebované energie a účastnit se všech iniciativ pro úsporu energie ve svém oboru.
  • Vyhodnocovat dodavatele a subdodavatele a pracovat s těmi, kteří mohou doložit řádné dodržování procesu řízení životního prostředí.
  • Poskytovat informace a školení svým zaměstnancům, aby ochranu životního prostředí plně integrovali do své vlastní činnosti. 

  Jako součást řízení ochrany životního prostředí v našich společnostech usilujeme v obou slévárnách o výrobní proces, který bude co nejšetrnější k přírodním zdrojům. Většina našich materiálů (75 % - 85 %) používaných při výrobě kontinuálně lité litiny Unibar pochází z recyklovaných surovin. V průběhu výrobního procesu jsou taveny spolu se surovým železem.

  Jsme rádi, že díky těmto postupům zásadně přispíváme k ochraně životního prostředí a jeho zachování.

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  V rámci našich bezpečnostních zásad činíme všechny potřebné kroky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance a osoby pohybující se v areálu. Tímto postupem předcházíme jakýmkoliv škodám pro společnost, včetně poškození osobního majetku a vybavení.

  Naše společnost rovněž usiluje o ochranu široké veřejnosti ve všech situacích, kdy s ní přicházíme svými aktivitami do kontaktu. 

  Aby naše společnost mohla tyto cíle naplňovat, zajišťujeme školení, hodnotíme rizika a probíráme aktuální otázky se zaměstnanci. Pravidelně provádíme údržbu veškerých výrobních zařízení, poskytujeme odborný dohled, dodržujeme bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí.

  Toto prohlášení je jednou z metod, kterými společnost sděluje svým pracovníkům a dalším subjektům své zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o zákonný požadavek, podle kterého musí všichni zaměstnanci dodržovat tyto zásady, přijmout v nich obsažené povinnosti a zodpovědnosti, což umožní, aby jejich pracoviště bylo co nejbezpečnější a zdravotně nezávadně. Nedodržení instrukcí uvedených v těchto zásadách nebo jakýchkoliv jiných pokynů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví může vést ke kázeňskému řízení v souladu s pracovním řádem společnosti.

  Rovnoprávnost

  Účelem těchto zásad je poskytnout všem zaměstnancům rovné příležitosti bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, zdravotní postižení, věk, národnost, původ, sexuální orientaci, náboženství, manželský stav či společenskou třídu. Odmítáme jakoukoliv formu nezákonné a nespravedlivé diskriminace. 

  Ke všem zaměstnancům přistupujeme rovnoprávně a spravedlivě, ať už se jedná o částečný nebo plný pracovní úvazek. Výběr zaměstnanců, jejich kariérní růst, školení a další benefity probíhají na základě jejich způsobilosti a schopností. Všem zaměstnancům poskytujeme pomoc a motivujeme je k rozvoji jejich potenciálu a talentu. Plně využíváme všech lidských zdrojů společnosti k zajištění co nejefektivnější organizace. 

  Proto se zavazujeme dodržovat tyto zásady: 

  • Každý zaměstnanec má nárok na pracovní prostředí, ve kterém se uplatňují zásady důstojnosti a respektu ke všem. Netolerujeme žádnou formu zastrašování, šikany nebo obtěžování.
  • Náš závazek k prosazování rovných příležitostí na pracovišti je součástí standardních obchodních praktik a vede ke zdravému fungování společnosti. Porušení zásad rovnoprávnosti se považuje za porušení našich pravidel a může vést k internímu přestupkovému řízení.